Hoppa till sidans innehåll

2020


Protokoll fört vid Bästkustens UCBF:s årsmöte  tisdagen den 11 mars 2020 i Häggvallskolan

 1. Mötet öppnades av Sven-Bertil Andersson C:a  48 medlemmar var närvarande.

 1. Parententation. 

          Parentes hölls för 2 medlemmar som avlidit under året.

 1. Mötet behörigt utlysande

          Mötets utlysande godkändes.

 1. Godkännande av dagordning

          Dagordningen godkändes.

 1. Val av ordförande för mötet

         Till ordförande för mötet valdes Sven-Bertil Andersson.

 1. Val av sekreterare för mötet

          Till sekreterare för mötet valdes Royne Alnegren.

 1. Val av Justerare tillika rösträknare

          Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Åke Karlsson och Morgan Kihlberg.

 1. Verksamhetsberättelse 2019

          Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes. 

          Bo Broberg framförde ett stort tack till styrelsen samt alla som lägger ner ett stort arbete med  

          Boule och Mattcurling.

 1. Balans och resultaträkning 2019

          Ekonomisk redovisning föredrogs. Resultat- och balansräkningen godkändes.

 1. Revisionsberättelse 

          Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

 1. Ansvarsfrihet för styrelsen

          Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

 1. Budget 2020

          Budget 2020 godkändes.

 1. Verksamhetsplan 2020

          Verksamhetsplanen 2020 godkändes.

 1. Samarbetsavtal med PRO Kaprifolen

          Samarbetsavtalet godkändes med ett följande tillägg.

          För att delta i tävlingar som Bucbf ordnar krävs inte medlemskap i annan pensionärsförening.             För att delta i tävlingar som arrangeras av PRO kräv medlemskap i PRO.

 1. Motioner

          Inga motioner har inkommit

 1. Medlemsavgiften 2021 

          Styrelsens förslag är att höja medlemsavgiften till 50 kr /år. Gösta Rutgersson yrkade på att

          bibehålla årsavgiften oförändrad 30 kr. Mötet godkände styrelsens förslag.

 1. Val av ordförande för ett år

          Till ordförande för ett år valdes Sven-Bertil Andersson.

 1. Val av styrelse för ett och två år

           Royne Alnegren  2 år

           Lars Karlsson      1 år

           Gunilla Persson   2 år

           Karin Kristiansson 2 år 

           Till suppleanter valdes

           Ingela Karlsson    1 år

           Eva Bohman Peterson 1 år

 1. Val av revisor för ett år

          Till revisorer för ett år omvaldes Bo Broberg och Ingalill Gustavsson och

           till suppleanter för ett år valdes Roy Kristiansson och Åke Karlsson.

 1. Val av valberedning för ett år

          Till valberedning för ett år omvaldes Bert Johansson, Rolf Eriksson och Monica Robertsson.

          Bert Johansson är sammankallande.

 1. Styrelsearvode 

          Styrelsearvode för 2020 bestäms till 3200 kr att fördela inom styrelsen.

 1. Övriga frågor

          Inga Gustavsson avtackades med ett presentkort.

   24.  Mötet avslutades.

          Sven-Bertil tackade alla som deltagit och avslutade mötet.

 

Häggvall den 11 mars 2020        

Vid protokollet 

___________________        ______________________________________

Royne Alnegren, sekr.           Sven-Bertil Andersson

Justerare:

______________________   _____________________________________

Åke Karlson                           Morgan Kihlberg

Uppdaterad: 30 MAR 2020 10:09 Skribent: Bengt Andersson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Bästkustens Unicurl o BF - Boule
Royne Alegren, Rubinvägen 3
47160 Myggenäs

Kontakt:
Tel: 0304661961
E-post: This is a mailto link

Se all info