Hoppa till sidans innehåll

2018


 

Protokoll fört vid Bästkustens UCBF:s Årsmöte 2018-03-06

Prats: Häggvallskolan.

Närvarande: 60 medlemmar.

 

1   Mötet öppnades av ordförande Sven-Bertil Andersson.

 

2  Parentation

Parentation hölls för 3 medlemmar som avlidit under året.

 

3 Mötets behöriga utlysande

Mötets utlysande godkändes.

 

4 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

 

5 Val av ordförande för mötet

Till ordförande för årsmötet valdes Sven-Bertil Andersson.

 

6 Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för årsmötet valdes Bengt Andersson.

 

7 Val av två justerare och två rösträknare

Till justerare av protokollet och rösträknare valdes Kjell Johansson och Tommy Lundström.

 

8 Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelsen för 2017 lästes upp av ordföranden och godkändes. Bilaga 1.

 

9 Ekonomisk redogörelse

Balans- och resultatredovisningen godkändes. Bilaga 2

 

10 Revisionsberättelse

     Revisionsberättelsen lästes upp av ordföranden och godkändes. Bilaga 3.

 

11 Ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

12 Budget 2018

Budgetförslaget godkändes. Bilaga 4.

 

13 Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplanen för 2018 godkändes. Bilaga 5.

 

14 Motioner

Tre motioner har inkommit.

Motion 1: Förslag att Toreplanstrofén är öppen för alla spelare över 65 år, även

licensierade spelare.

Motion 2: Förslag att Toreplanstrofén fortsättningsvis spelas med mixade lag eller damlag.

Styrelsens förslag ang motion 1 och 2 godkändes, vilket innebär att styrelsen tillsammans

med tävlingsledningen tar beslut. Om bifall beslutas gäller detta från 2018.

Motion 3: Förslag att de spelare från BUCBF som spelar Påskcupen och Nyårsslaget och

     hjälper till dagen före och efter tävlingarna ska få spela gratis.

Motionen avslås med hänsyn till allt arbete övriga medlemmar utför ideellt och för

föreningens bästa.

 

15 Medlemsavgift 2018

Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2018 blir oförändrad, 30 kr.

 

16 Val av ordförande

Sven-Bertil Andersson omvaldes till ordförande på 1 år.

 

17 Val av styrelse enl valberedningens förslag

Royne Alnegren2 år omval

Gunilla Persson2 år omval

Eva Nilsson 1 år nyval

      Inga Gustavsson2 år omval

Bengt Andersson1 år omval

Mats Allerstam 1 år nyval

Kenneth Ohlsson föreslår Annika Hägmark och efter omröstning föreslår ordföranden

årsmötet att bifalla valberedningens förslag, votering begärdes och skall verkställas.

Eftersom endast Eva Nilsson och Annika Hägmark kan tänkas vilja bli föreningens

kassör föreslog ordföranden omröstning mellan dessa två föreslagna ledamöter genom

handuppräckning, vilket godkändes.

Omröstningen utföll med 40 röster för Eva Nilsson mot 5 röster för Annika Hägmark.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

 

Val av suppleanter

Karin Kristiansson1 år nyval, suppleant

Ingela Karlsson1 år nyval, suppleant

 

18 Val av revisorer och ersättare

Bo Broberg1 år omval

Ingalill Gustavsson1 år nyval

       Lars Karlsson1 år nyval, suppleant

       Roy Kristiansson1 år nyval, suppleant

 

19 Val av valberedning

Omval av sittande valberedningen på 1 år.

       Bert Johansson, sammankallande,  Leif Javette och Rolf Eriksson.

 

20 Styrelsearvode för 2018

Beslutades enligt följande

Ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare får ett arvode på 500 kr.

Kenneth Ohlsson ansåg att v ordf inte borde ha något arvode.

 

21 Övriga frågor

Rolf Eriksson informerade om att vattnet på Toreplan hade frusit. Viktigt att tänka på att

lämna toalettdörren och skåpdörren till vasken öppna och att låta kranarna vara lite öppna

när det är kallt ute.

 

22 Avslutning

Avgående styrelseledamöter Ulla-Britt Bidefors, Kenneth Ohlsson och Annika Hägmark

(ej närvarande) avtackades med blomstercheck.

Ordförande Sven-Bertil tackade för förtroendet för 2018 och avslutade mötet.

 

 

Bengt Andersson Sven-Bertil Andersson

Mötessekreterare Ordförande

 

Justeras:

 

Kjell Johansson Tommy Lundström

 

Uppdaterad: 18 MAR 2018 15:12 Skribent: Bengt Andersson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Bästkustens Unicurl o BF - Boule
Royne Alegren, Rubinvägen 3
47160 Myggenäs

Kontakt:
Tel: 0304661961
E-post: This is a mailto link

Se all info