Hoppa till sidans innehåll

2017


Protokoll fört vid Bästkustens  UCBFs årsmöte den 22 februari 2017  i Häggvall skola

 1. Mötet öppnades av vice ordförande Sven-Bertil Andersson som hälsade medlemmarna välkomna.
 2. Parentation hölls för Lennart Börgesson och Tore Hermansson.
 3. Mötets behöriga utlysande godkändes.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Till ordförande för mötet valdes Staffan Johansson.
 6. Till sekreterare valdes Håkan Lind.
 7. Till Protokoll justerare och rösträknare valdes Bosse Broberg och Tommy Lundström.
 8. Verksamhetsberättelsen för 2016 godkändes.
 9. Balans och resultatredovisningen godkändes.
 10. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
 11. Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Budgetförslaget godkändes.
 13. Framlagd verksamhetsplan godkändes.
 14. Inlämnad motion 1.Att minska antal ledamöter i styrelsen från nio till sju beslutades.

Motion 2 Ändring av klubbens stadgar § 21.12

Styrelsens uttalande: Avslag på punkterna ( a) och (b) i motionen.

Årsmötet beslutade att styrelsens förslag skall gälla.

Innebörden av styrelseförslag.

Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. 

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande-och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen. (avskrift ur RF:s Stadgemall )

VAL.

Val av ordförande för en tid av 1år.

Val av 6st ledamöter halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2år.

Val av 2st suppleanter för en tid av 1år med dem fastställd turordning.

Val av 2 st revisorer jämte suppleanter för en tid av 1år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

Val av 3st ledamöter i valberedning för en tid av 1år, av vilka en skall utses till ordförande.

Beslut om val av ombud utses av styrelsen när det blir aktuellt att representera föreningen.

15.  Mötet beslutade att årsavgiften till år 2018 oförändrad 30kr.

16.  Val av ordförande på ett år valdes Sven-Bertil Andersson.

17.  Mötet beslutade att alla val på ledamöter skall vara på ett år, (för omläggningen av antal styrelseledamöter till årsmöte 2018.)

Ledamot: Gunilla Persson har 1år kvar.

Ledamot: Royne Alnegren har 1år kvar.

Ledamot: Ulla-Britt Bidefors omvald på 1år.

Ledamot: Inga Gustavsson omvald på 1år.

Ledamot: Ingela Karlsson nyval på 1år.

Ledamot: Bengt Andersson nyval på 1år.

Ledamot: Kenneth Ohlsson nyval på 1år.

Ledamot: Annika Hägmark nyval på 1år.                     

18.  Val av revisorer: Bosse Broberg nyval på 1år och Håkan Lind nyval på 1år.

19.  Val av revisorssuppleanter på ett år Henny Nilsson Nyval på 1år och Karin Kristiansson omval på 1år.

20.  Val av valberedning, ordförande Bert Johansson omval på 1år Leif Javette omval på 1år och Rolf Eriksson nyval på 1år.

21.  Arvoden 2017. Det beslutades att arvode till ordförande skall utgå med 800kr till sekreterare 400kr och till kassören 400kr.

22.  Åke Karlsson föreslog att det bör finnas en curling kommitté som hanterar tävlingar mm. Håkan tog upp hanteringen med överbeläggning i träningslokalen i Häggvall, Sven-Bertil svarade med att det skall roteras ut till foajén vid för många medlemmar vid träning. Håkan undrade vidare om att öka på träningskvällar för att minska belastningen + att kunna ta emot flera utövare, frågan fick dåligt gehör.

23.  Sven-Bertil avtackande av avgående ledamöter med en present av något slag .

24.  Mötet avlutades med att Sven-Bertil tackade för att få leda föreningen.

 

 

 

…………………………………….                              ………………………………………...

Ordförande: Staffan Johansson                                                           Sekreterare: Håkan Lind

Justeras

……………………………………..                                 ……………………………………….

Bosse Broberg                                                                                     Tommy Lundström

Uppdaterad: 18 MAR 2018 14:21 Skribent: Bengt Andersson
Epost: This is a mailto link

Bankgiro-nr 5827-3830

Mailadress: This is a mailto link

 

Våra lokala sponsorer  

  

 

 

Tjörs reklam

 

 

 

Postadress:
Bästkustens Unicurl o BF - Boule
Royne Alegren, Rubinvägen 3
47160 Myggenäs

Kontakt:
Tel: 0304661961
E-post: This is a mailto link

Se all info