Hoppa till sidans innehåll

2012


Protokoll fört vid Bästkustens UCBF:s årsmöte                   

                      tisdagen den 10 juli 2012 i Mällby loge

 

 

1          Mötet öppnades av Tore Hermansson. Cirka 70 medlemmar var närvarande.

       

2          Parentation hölls för Margareta Larsson och Jan Forsberg.

 

3          Mötet utlysande godkändes.

 

4          Dagordningen upplästes och godkändes efter komplettering av punkt 25 Övriga frågor.  

 

5          Till ordförande för mötet valdes Lars Widén.

 

6          Till sekreterare för mötet valdes Royne Alnegren.

 

7          Fastställande av röstlängd godkändes.

 

8          Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Bo Broberg och Kurt Ericsson

 

9          Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes.

 

10      Ekonomisk redovisning föredrogs. Resultat- och balansräkningen godkändes.

 

11      Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

 

12        Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

 

13      Verksamhetsplanen godkändes. Budgetförslaget godkändes.

 

14      Motioner och förslag

 

              Motion 1 Gösta Rutgersson läste upp motionen. Mötet beslutade att hänskjuta motionen till styrelsen.

              Motion 2 var från Jan Nilsson och Bert Johansson Mötet beslutade gå på styrelsens förslag.

              Förslag

              Mötet beslutade bifalla styrelsens förslag om arvode enligt följande, ordf. 800 kr, sekreterare o kassör

              400 kr vardera per år.

             

15      Årsavgiften bibehålles med 20 kr per år.

 

16      Val av ordförande för ett år.

Valberedning föreslog Kenneth Ohlsson, på mötet kom föreslag om Jan Nilsson. Efter omröstning valdes Kenneth Ohlsson.

 

17      Val av styrelseledamöter för två år

Valberedningen föreslog Royne Alnegren, Håkan Lind, Tore Hermansson, Conny Molin.

På mötet kom förslag om Kjell Johansson. Efter sluten omröstning valdes

Royne Alnegren

Håkan Lind

Tore Hermansson

Conny Molin

                                                                                                                                   

Följande styrelseledamöter som har ytterligare ett år

Leif Javette

Barbro Karlsson

Ulla-Britt Bidefors

 

18      Till ny styrelseledamot valdes

Inger Assargren på ett år.

 

19      Till revisorer för ett år omvaldes Lars Andersson och Elke Peters.      

 

20      Till revisorsuppleanter för ett år omvaldes Vivan Martinsson och Bo Broberg.

 

21   Till valberedning för ett år valdes Sylvia Andersson, Barbro Finndin samt

              Bo Broberg som också är sammankallande.

 

22      Det beslutades att styrelsen utser ombud till SDF-möten.

 

23      Som representant i Häggvalls föreningsråd omvaldes Royne Alnegren.

 

24      Toreplan och klubbhuset

Mötet beslutade att välja tre personer som ansvarar för boulebanan och klubbstugan.

              Följande valdes:  Tore Hermansson                                   

                                            Kenneth Ohlsson

                                            Conny Molin

              Städning av klubbhuset ska utföras av kurs- och mötesdeltagare efter varje sammankomst.        

 

25        Övriga frågor

Gösta Rutgersson föreslog att inkomsterna från bouleverksamhet skall gå till BUCBF:s kassa och inte till den kassan som är avsatt för drift av Toreplan.

Gösta föreslog vidare att föreningen skall försöka köpa marken som nu arrenderas på Toreplan. Tore Hermansson svarade att ägaren inte är villig att sälja.

 

     26     Mötet avslutades.

       Tore Hermansson avtackade Birgit Truschel och Gunnel Granberg.

 

 

             

Mällby Loge tisdagen den 10 juli 2012       

 

Vid protokollet:

                  

Royne Alnegren sekr.

 

 Justerare:

                       

Bo Broberg                                                              Kurt Ericsson

 

Uppdaterad: 29 OKT 2019 12:29 Skribent: Lars Peterson
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Bästkustens Unicurl o BF - Boule
Royne Alegren, Rubinvägen 3
47160 Myggenäs

Kontakt:
Tel: 0304661961
E-post: This is a mailto link

Se all info