Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprotokoll


 

P 

       
 

Verksamhetsplan för Bästkustens UCBF                Verksamhetsår 2015-01-01 – 2015 12-31


1.                  
Bedriva curlingspel i Kållekärrs,
Häggvalls och Långekärrs skolor
 1. 2.                  
  Arrangera div. klubbtävlingar i
  curling och boule
 2. 3.                  
  Arrangera Nyårsslaget och Påskcupen i
  curling
 3. 4.                  
  Arrangera Bästkustserien i curling
 4. 5.                  
  Arrangera Toreplanstrofén i boule
 5. 6.                  
  Ta emot andra föreningar och spela
  boule mot dem samt försöka ordna kvällsaktiviteter och utflykter för dem
 6. 7.                  
  Deltaga i DM såväl mattcurling som
  boule
 7. 8.                  
  Deltaga i curling och boule tävlingar
  som andra föreningar ordnar
 8. 9.                  
  Planera en resa till Göteborg för att
  besöka BK seniorerna för att spela boule
 9. 10.             
  Arrangera träning för nybörjare i
  curling
 10. 11.             
  Arrangera träning för nybörjare boule
 11. 12.             
  Fortsätta arbetet med Trygg och Säker
  förening

 

 
             Protokoll fört vid Bästkustens UCBF:s årsmöte             1 (2)
            tisdagen den 8 juli 2014 i Sjöstugan
 
 
1        Mötet öppnades av Kenneth Ohlsson. Cirka 50 medlemmar var närvarande.
       
2        Parentation. Ingen medlem har lämnat oss under innevarande år.
 
3        Mötets utlysande godkändes.
 
4        Dagordningen upplästes och godkändes.  
 
5        Till ordförande för mötet valdes Conny Molin.
 
6        Till sekreterare för mötet valdes Royne Alnegren.
 
7        Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Kent Persson och Anita Lindgren.
 
8        Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes efter en liten justering.
 
9        Ekonomisk redovisning föredrogs. Resultat- och balansräkningen godkändes.
 
10     Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
 
11       Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
 
12     Verksamhetsplanen/ Budgetförslag. Verksamhetsåret är bara ett halvt år, Påskcupen hinner vi inte arrangera under den tiden, ordet arrangera ändras till planera. Efter denna ändring godkändes verksamhetsplanen. Budgetförslaget godkändes.
 
13     Motioner och förslag
Inga motioner har inkommit.
 
14     Årsavgiften bibehålles oförändrad med 20 kr.
      
15     Till val av ordförande för ett år valdes Tommy Ljunggren
 
16     Följande styrelseledamöter är valda på ytterligare 1 1/2 år
       Royne Alnegren, Håkan Lind, Tore Hermansson och Conny Molin.
För 1 år valdes Åke Karlsson.
 
17     Till revisorer för ett år valdes Elke Peters och Georg Finndin.            
 
18     Till revisorsuppleanter för ett år valdes Bo Broberg och Mats Allestam.
 
       20   Till valberedning för ett år valdes Sylvia Andersson, Bo Broberg samt Barbro Finndin
              som också är sammankallande.
 2 (2)
         
21    Till klubbhuskommitté valdes
              Tore Hermansson, Harry Ferdinandsson och Conny Molin.
                     
22       Övriga frågor
Leif Javette och Kenneth Ohlsson avtackades med blommor.
 
23       Kenneth avslutade mötet och tackade mötesdeltagarna.      
 
 
             
Sjöstugan tisdagen den 8 juli 2014      
 
Vid protokollet:
                     
 
 
_____________________________
Royne Alnegren sekr.
 
 
 
Justerare:
 
 
_____________________________                       ______________________________
Kent Persson                                                           Anita Lindgren
 
 Protokoll fört vid Bästkustens UCBF:s årsmöte                       1 (2)
            tisdagen den 11 juli 2013 i Sjöstugan
 
 
1        Mötet öppnades av Kenneth Ohlsson. Cirka 50 medlemmar var närvarande.
       
2        Parentation hölls för Gerhard Granberg, Kurt Möller och Rolf Ingman.
 
3        Mötets utlysande godkändes.
 
4        Dagordningen upplästes och godkändes.  
 
5        Till ordförande för mötet valdes Conny Molin.
 
6        Till sekreterare för mötet valdes Royne Alnegren.
 
7        Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Georg Finndin och Anita Lindgren.
 
8        Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes.
 
9        Ekonomisk redovisning föredrogs. Resultat- och balansräkningen godkändes.
 
10     Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
 
11       Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
 
12     Verksamhetsplanen godkändes. Budgetförslaget godkändes.
 
13     Motioner och förslag
Inga motioner har inkommit.
 
14     Mötet godkände styrelsens förslag. Räkenskapsåret ändras från nuvarande 1 maj – 30 april till att följa kalenderåret.
 
15     Årsavgiften bibehålles oförändrad med 20 kr.
      
16     Till val av ordförande för ett år valdes Kenneth Ohlsson.
 
17     Val av styrelseledamöter för två år
Följande styrelseledamöter är valda på ytterligare ett år
Royne Alnegren, Håkan Lind, Tore Hermansson och Conny Molin.
 
På 2 år valdes Leif Javette, Ulla-Britt Bidefors, Inger Assargren och Annika Högmark.
 
18     Till revisorer för ett år valdes Elke Peters och Georg Finndin.            
 
19     Till revisorsuppleanter för ett år valdes Bo Broberg och Mats Allestam.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 (2)
 
 
       20   Till valberedning för ett år valdes Sylvia Andersson, Bo Broberg samt Barbro Finndin
              som också är sammankallande.
 
21    Till klubbhuskommitté valdes
              Tore Hermansson, Kenneth Ohlsson och Conny Molin.
                     
22       Övriga frågor.
 
23       Mötet avslutades. Kenneth avtackade Barbro Karlsson och Lars Andersson för deras
engagemang.
    
 
 
             
Sjöstugan tisdagen den 11 juli 2013       
 
Vid protokollet:
                     
 
 
_____________________________
Royne Alnegren sekr.
 
 
 
Justerare:
 
 
_____________________________                       ______________________________
Georg Finndin                                                         Anita Lindgren
 

Årsmöte 2012

Protokoll fört vid Bästkustens UCBF:s årsmöte                    1 (2)
                      tisdagen den 10 juli 2012 i Mällby loge
 
 
1          Mötet öppnades av Tore Hermansson. Cirka 70 medlemmar var närvarande.
       
2          Parentation hölls för Margareta Larsson och Jan Forsberg.
 
3          Mötet utlysande godkändes.
 
4          Dagordningen upplästes och godkändes efter komplettering av punkt 25 Övriga frågor.  
 
5          Till ordförande för mötet valdes Lars Widén.
 
6          Till sekreterare för mötet valdes Royne Alnegren.
 
7          Fastställande av röstlängd godkändes.
 
8          Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Bo Broberg och Kurt Ericsson
 
9          Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes.
 
10      Ekonomisk redovisning föredrogs. Resultat- och balansräkningen godkändes.
 
11      Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
 
12        Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
 
13      Verksamhetsplanen godkändes. Budgetförslaget godkändes.
 
14      Motioner och förslag
 
              Motion 1 Gösta Rutgersson läste upp motionen. Mötet beslutade att hänskjuta motionen till styrelsen.
              Motion 2 var från Jan Nilsson och Bert Johansson Mötet beslutade gå på styrelsens förslag.
              Förslag
              Mötet beslutade bifalla styrelsens förslag om arvode enligt följande, ordf. 800 kr, sekreterare o kassör
              400 kr vardera per år.
             
15      Årsavgiften bibehålles med 20 kr per år.
 
16      Val av ordförande för ett år.
Valberedning föreslog Kenneth Ohlsson, på mötet kom föreslag om Jan Nilsson. Efter omröstning valdes Kenneth Ohlsson.
 
17      Val av styrelseledamöter för två år
Valberedningen föreslog Royne Alnegren, Håkan Lind, Tore Hermansson, Conny Molin.
På mötet kom förslag om Kjell Johansson. Efter sluten omröstning valdes
Royne Alnegren
Håkan Lind
Tore Hermansson
Conny Molin
 
 
 
 
                                                                                                                                          2 (2)
 
 
Följande styrelseledamöter som har ytterligare ett år
Leif Javette
Barbro Karlsson
Ulla-Britt Bidefors
 
18      Till ny styrelseledamot valdes
Inger Assargren på ett år.
 
19      Till revisorer för ett år omvaldes Lars Andersson och Elke Peters.      
 
20      Till revisorsuppleanter för ett år omvaldes Vivan Martinsson och Bo Broberg.
 
       21   Till valberedning för ett år valdes Sylvia Andersson, Barbro Finndin samt
              Bo Broberg som också är sammankallande.
 
22      Det beslutades att styrelsen utser ombud till SDF-möten.
 
23      Som representant i Häggvalls föreningsråd omvaldes Royne Alnegren.
 
24      Toreplan och klubbhuset
Mötet beslutade att välja tre personer som ansvarar för boulebanan och klubbstugan.
              Följande valdes:  Tore Hermansson                                   
                                            Kenneth Ohlsson
                                            Conny Molin
              Städning av klubbhuset ska utföras av kurs- och mötesdeltagare efter varje sammankomst.        
 
25        Övriga frågor
Gösta Rutgersson föreslog att inkomsterna från bouleverksamhet skall gå till BUCBF:s kassa och inte till den kassan som är avsatt för drift av Toreplan.
Gösta föreslog vidare att föreningen skall försöka köpa marken som nu arrenderas på Toreplan. Tore Hermansson svarade att ägaren inte är villig att sälja.
 
     26     Mötet avslutades.
       Tore Hermansson avtackade Birgit Truschel och Gunnel Granberg.
 
 
             
Mällby Loge tisdagen den 10 juli 2012       
 
Vid protokollet:
                     
 
 
_____________________________
Royne Alnegren sekr.
 
 
 
Justerare:
 
 
_____________________________                       ______________________________
Bo Broberg                                                              Kurt Ericsson
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
          
 
                 Protokoll fört vid Bästkustens UCBF:s årsmöte                    1 (2)
                      tisdagen den 12 juli 2011 i Mällby loge
 
 
1            Mötet öppnades av Kenneth Ohlsson. Cirka 50 medlemmar var närvarande.
       
2            Parentation hölls för Einar Edwardsson, Karl-Erik Pettersson, Britta Andersson,
              Lena Mårtensson och Allan Andersson.
 
3            Mötet utlysande godkändes.
 
4            Dagordningen upplästes och godkändes.
 
5            Till ordförande för mötet valdes Kenneth Ohlsson.
 
6            Till sekreterare för mötet valdes Royne Alnegren.
 
7            Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Bo Broberg och Håkan Lind.
 
8            Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes.
 
9            Ekonomisk redovisning föredrogs. Resultat- och balansräkningen godkändes.
 
10        Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
 
11        Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
 
12        Efter att vi tagit bort punkt 8 i Verksamhetsplanen godkändes den. Budgetförslaget godkändes.
 
13        Inga motioner har inkommit.
 
14                    Det föreslogs att årsavgiften skulle höjas till 30 kronor. Mötet röstade och beslutade att bibehålla 20 kronor.         
 
15        Till ordförande för ett år omvaldes Kenneth Ohlsson.
 
16        Till styrelseledamöter för två år omvaldes
Leif Javette
Barbro Karlsson
Ulla-Britt Bidefors
Till ny styrelseledamot valdes
Birgit Truschell på två år
Följande sitter ytterligare ett år
Royne Alnegren
Håkan Lind
Gunnel Granberg
Tore Hermansson
 
17        Till revisorer för ett år omvaldes Lars Andersson och Elke Peters.      
 
18        Till revisorsuppleanter för ett år omvaldes Vivan Martinsson och Inger Assargren.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        2 (2)
 
 
19        Till valberedning för ett år omvaldes Mona Martinsson och Marianne Fhin och
              Tommy Ljunggren som också är sammankallande.
 
20        Det beslutades att styrelsen utser ombud till SDF-möten.
 
21        Som representant i Häggvalls föreningsråd omvaldes Royne Alnegren.
 
22        Toreplan och klubbhuset
Mötet beslutade att välja tre personer som ansvarar för boulebanan och klubbstugan.
              Följande valdes:  Tore Hermansson                                   
                                            Kenneth Ohlsson
                                            Conny Molin
              Städning av klubbhuset ska utföras av kurs- och mötesdeltagare efter varje sammankomst.        
 
23        Kenneth Ohlsson avtackade Ingalill Gustafsson som har varit styrelsemedlem i 6 år.
 
Kenneth Ohlsson tackade Ingrid och Gösta Rutgersson för att de upplåtit logen och trädgården för årsmötet.
 
     24     Mötet avslutades.
               
             
Mellby Loge den 12 juli 2011       
 
 
Vid protokollet:
                     
 
 
_____________________________
Royne Alnegren sekr.
 
 
 
Justerare:
 
 
_____________________________                       ______________________________
Bo Broberg                                                              Håkan Lind
 
 
 
 
                     Verksamhetsberättelse för Bästkustens UCBF                1(3)
för verksamhetsåret 2010-05-01 – 2011-04-30
 
 
  Styrelsen har under året bestått av:
 
                   Kenneth Ohlsson, ordförande
                   Ingalill Gustafsson, kassör
                   Royne Alnegren, sekreterare
                   Leif Javette, v. ordf.
                   Ulla-Britt Bidefors
                   Tore Hermansson
                   Gunnel Granberg
                   Barbro Karlsson
                   Håkan Lind
 
Styrelsen har under denna tid haft tio protokollförda möten.
Föreningen hade 115 medlemmar som betalat medlemsavgiften 30 april 2010.
Föreningens verksamhet har skett i enlighet med samarbetsavtalet med
PRO Kaprifolen.
 
Träningar i curling har arrangerats 5-6 gånger per vecka i Kållekärr respektive Häggvall under innesäsongen. Vi även spelat i Långekärrsskolan 2 gång per vecka.
Träning i boule har vi haft 3 gånger per vecka under utesäsongen.
 
Vi har under året inköpt ett nytt curlingspel och har nu 12 spel.
 
Vi har arrangerat två större tävlingar under året:
 
                   1.  Nyårsslaget i curling i Häggvallskolan med 128 deltagande
mixlag. Segrade gjorde Ulla-Britt Bidefors och Leif Sällström, Märta Andersson och Tore Hermansson kom på tredje plats.
 
                   2. Vårtävling i Häggvallskolan med 62 damlag och 64 herrlag.
 Tvåa Barbro Oskarsson /Iréne Johansson och fyra blev Ulla-Britt     Bidefors / Anita Lindgren i damdubbelklassen.
 
 
 
                                                                                   2(3)
 
 
Segrade i herrdubbeln gjorde Leif Javette/ Leif Sällström medan Roger Ektjärn/Morgan Kihlberg kom på tredje plats.
 
 
I tävlingen om vandringspriset Städet vann Strandboularna.                                                                                                       
Bästkustserien i curling har vi också arrangerat. 18 lag deltog och Kaprifolens lag Valla vann hela serien.    
 
Under året har vi haft besök från Skurup, Mörrum, Karlshamn, Sölvesborg, Varberg, Ronneby, Kallinge  och BK Seniorer från Apslätten.
 
Vi har haft vårbuffé på Tjörnbro Park. 
 
Det årliga utbytet med PRO Gånghester var i Gånghester. Gånghester tog tillbaka en inteckning i vandringspriset i curling efter seger med 73 - 71, i boule segrade vi med 38 – 32.
 
Under året har det gjorts två utflykter.
 
  1.             I augusti gjordes en resa till Bornholm
                    
                   2.  Vi gjorde en resa till Hässleholm och vidare till Tyskland.
 
Vi har arrangerat Toreplanstrofén en boule tävling i tre dagar final sista dagen.
Av våra sex finallag var det tre från Kaprifolen.
 
Vi var i Fritsla och spelade mattcurling, ett av våra lag kom på en 1: a och 4:a plats.    
 
Klubbmästare i boule blev Iréne Johansson för damer och Kjell Johansson
för herrar. Gun och Kenneth Ohlsson vann mixklassen.
 
Vi spelade curling i Stora Höga med 16 damer och 16 herrar. Där kom 1:a Ingrid Halvorsen, 2: a Ann-Christin Alnegren, 3:a Ingrid Rutgersson och 4:a Berit Olausson i damfyran.
1: a Evert lindgren, 2: a Kjell Johansson, 3: a Lasse Andersson i herrsexan
 
 
 
 
                                                                                       3(3)
 
Klubbmästerskap i curling för mixlag vanns av Lisbeth och Bernt Landström
Vårens damfyra vanns av Ingela Javette och gubbsexan av Kjell Johansson.
Höstens damfyra vanns av Ingela Javette och gubbsexan av Kjell Johansson.
 
Vi arrangerade en klubbmatch mot Kungälv vi vann med   88 – 53.
 
Vi deltog i Animonhus cup, där kom Britta Dagsberg och LarsWilén på tredje plats.
 
Skink-Cupen som arrangerades i december vanns av Ingrid Rutgersson och Lasse Andersson
 
 I PRO Bohusläns seriespel i boule kom vi tvåa i vår grupp.
 
Våra boulespelare har deltagit i diverse tävlingar men inte placerat sig på prispallen.
 
Gångbanorna vid Toreplan har asfalterats. 
 
Slutligen vill styrelsen framföra ett varmt tack till de medlemmarna
som har medverkat till klubbhusets utveckling samt till alla medlemmar
som har bidragit till att göra vår gemenskap så god. Och så ser vi fram
emot ett nytt år, som ytterligare ska stärka vår kamratanda genom gemensamma arbetsinsatser vid kommande tävlingar och arrangemang för gästande föreningar och inte minst vid verksamhet i klubbstugan vid Toreplan.            
 
2011-05-29
 
 
 
Kennth Ohlsson          Ingalill Gustafsson          Royne Alnegren
 
 
 
Håkan Lind                 Tore Hermansson          Barbro Karlsson
 
 
 
Leif Javette                  Ulla-Britt Bidefors            Gunnel Granberg
 
 
Uppdaterad: 18 MAR 2018 14:21 Skribent: Håkan Lind

   Vårat

Bank giro-nr

5827-3830

 

Våra lokala sponsorer  

  

 

 

Tjörs reklam

 

 

 

Postadress:
Bästkustens Unicurl o BF - Boule
Royne Alegren, Rubinvägen 3
47160 Myggenäs

Kontakt:
Tel: 0304661961
E-post: This is a mailto link

Se all info